top of page

The Full Story

תקנון שכר לימוד 

תקנון זה בא להסדיר את ענייני שכר הלימוד בביה"ס אמנות הלידה והינו מחייב הן את כל הנרשמות ללימודים ואת כל הלומדות בפועל בביה"ס אמנות הלידה בשנה"ל 2022-23

 

 ,בעצם ההרשמה ללימודים באמצעות חתימתה על טופס הרישום מתחייבת הלומדת לתשלום שכל הלימוד המלא בקורס שנקבע ע"י ביה"ס לשנה"ל הנ"ל כסכום של 8200 ש"ח.

התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי אשר יימסרו פרטיו בעת הרישום באמצעות מילוי טופס ההרשמה ואשר יחוייב ב-6-8 תשלומים שווים ע"י חברת האשראי העסקת תשלומים עבור ביה"ס או מי מטעמו החל מיום ההרשמה.

בעצם חתימתה על טופס הרישום מצהירה הנרשמת/הלומדת כי היא מסכימה לכל האמור בתקנון זה וכי ידוע לה כי הפסקת התשלומים בין אם ע"י חברת האשראי ובין על ידה מהווים הפרה של הסכם זה, ואף עבירה פלילית בהתאם לנסיבות.

הפסקת לימודים:

נרשמת אשר נרשמה ללימודים ותודיע על הפסקת לימודים או ביטול רישום עד חודש לפני תחילת הלימודים בפועל, תקבל החזר ממנו ינוכו דמי רישום בסך 500 ש"ח אשר לא יוחזרו לה בכל מקרה

נרשמת אשר הודיעה על הפסקת לימודים עד שבועיים מיום תחילת הלימודים בפועל, תחוייב בתשלום הראשון בלבד.

נרשמת אשר הודיעה על הפסקת לימודים בתוך חודש קלנדרי מתחילת הלימודים, תחוייב בשני תשלומים.

נרשמת אשר הודיעה על הפסקת לימודים בכל מועד לאחר חודש קלנדרי מתחילת הלימודים, תחויב במלוא שכר הלימוד.

בברכה,

הנהלת ביה"ס אמנות הלידה

bottom of page